مجموعه فرا روی شما منتخبی از قرآن مجید به سه شیوه نثر، نظم و ترجمه انگلیسی می باشد. هدف از گردآوری چنین مجموعه ای گسترش پیام های الهی با روش های جذاب مخصوصاً برای نسل جوان می باشد.

با ارسال پیام های آسمانی به آنها که دوستشان داریم و عمل به آن پیام آور شادی و نشاط جهت زندگی دنیوی و آرامش برای جهان آخرت باشیم.
انشا الله
مأخذ نثر : قرآن مجید با ترجمه دکتر مهدي الهي قمشه اي
مأخذ نظم :  قرآن مجید با ترجمه شعري اميد مجد
مأخذ انگليسي : قرآن مجید با ترجمه طاهره صفارزاده