صفحه اصلی | راهنما | ثبت نام | متن قرآن | قرائت قرآن | جستجوی قرآن | تدبر در قرآن | مسابقه | خادمان قرآن | ارتباط


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ستايش خدايی را كه ما را بدين [راه] هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی كرد ما خود هدايت نمی يافتيم الأعراف آیه 43

تصویر صفحه اصلی

عید سعید فطر بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.
بدرود ای بزرگترین ماه خدا

لحظات زيبا و نوراني ماه مبارك رمضان رو به پايان مي‌رود و روزه‌داران؛ اين جهادگران با نفس به نقطه‌هاي اوج تزكيه و پرورش درون نزديك مي‌شوند و بهترين و مطمئن‌ترين توشه‌هاي معنوي را براي طول سال خود به منظور مقابله با تمايلات نفساني و معاصي و گناهان و صفات و رذايل اخلاقي، ذخيره مي‌نمايند.

بدرود اي يار و قريني كه چون باشي، قدرت پس جليل است و چون رخت بربندي، فراقت رنج افزا شود. اي مايه اميد ما كه دوريت براي ما بس دردناك است .

لحظات وداع با رمضان را با تعابير زيبا و عميق حضرت امام زين العابدين عليه السلام سپري مي‌سازيم و از درگاه حضرت پروردگار توفيق درك رمضان‌هاي ديگر را آرزو مي‌نمائيم .

اي خداوندي كه احسان و فضل خويش به بندگانت عطا كرده‌اي و آنان را در بخشش و عطا غرقه ساخته‌اي آثار نعمت تو بر ما چه آشكار است و احسان تو در حق ما چه بسيار . و چه بسيار ما را به بّر و نيكي خويش مخصوص گردانيده‌اي .

ما را به دين برگزيده خود، آيين پسنديده خود، شريعت سهل و آسان خود هدايت كردي و ديدگانمان را بينا ساختي كه به تو تقرب جوييم و به مقام كرامت تو واصل آييم .
بدرود كه هنوز فرا نرسيده است از آمدنت شادمان بوديم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناك .

بار خدايا، يكي از اين برگزيده‌ترين وظايف و خاص‌ترين واجبات، ماه رمضان را قرار دادي. ماهي كه آن را از ميان ديگر ماه‌ها ويژگي ديگري بخشيده‌اي و از ميان همه زمان‌ها و روزگارها اختيارش كرده‌اي و بر همه اوقات سال برتري‌اش نهاده‌اي، زيرا كه در آن قرآن و نور نازل كرده‌اي و بر تكاليف مومنان چند برابر افزوده‌اي و روزه را در آن واجب داشته‌اي و مردمان را به برپاي خاستن براي عبادت خود ترغيب كرده‌اي و شب قدر را كه از هزار ماه بهتر است تجليل فرموده‌اي .

و چون رمضان را به ما عطا كردي، ما را بر ديگر امت‌ها فضيلت نهادي و از ميان پيروان ديگر كيش‌ها برگزيدي . پس ما به فرمان تو روزش را روزه داشتيم و شبش را به نماز برخاستيم، و با روزه داشتن و نماز خواندن در اين ماه به رحمتي كه ما را ارزاني داشته بودي روي نهاديم و آن را وسيله نيل به ثواب تو قرار داديم . تويي كه هر چه از تو خواهند تواني داشت و آنچه از فضل و احسان تو طلبند تواني داد و به خواستاران مقام قرب خود نزديك هستي.

در برابر قصوري كه در اين ماه در طاعت تو ورزيده‌ايم، ما را پاداشي ده كه به ياري آن بر فضيلت مرغوب دست يابيم و آن اندوخته‌هاي گوناگون را كه به آن مشتاق شده‌ايم بستانيم . عذر تقصير ما را در اداي حق خود بپذير و عمر ما را تا رمضان ديگر دراز كن و چون به رمضان ديگر رسيديم، ياريمان ده تا آن سان كه سزاي خداوندي توست عبادتت كنيم و ما را به منزلتي رسان كه سزاوار طاعت توست و به چنان اعمال شايسته‌اي برگمار كه اداي حق تو را در اين رمضان و رمضان ديگر، بايسته باشد.

اي خداوند، ماه رمضان در ميان ما بس ستوده زيست و ما را مصاحب و ياري نيكو بود و گرانبهاترين سودهاي مردم جهان را به ما ارزاني داشت . اما چون زمانش به سر رسيد و مدتش و شمار روزهايش پايان گرفت، آهنگ رحيل كرد.

اي خداوند، اينك با او وداع مي‌كنيم، همانند وداع با عزيزي كه فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگين و گرفتار وحشت تنهايي كند، عزيزي كه او را بر ما پيماني است كه بايد نگه داريم و حرمتي كه بايد رعايت كنيم و حقي كه بايد ادا نماييم . پس اكنون مي‌گوييم:

بدرود اي بزرگ‌ترين ماه خداوند و اي عيد اولياي خدا.

بدرود اي گرامي‌ترين اوقاتي كه ما را مصاحب و يار بودي، اي بهترين ماه در همه روزها و ساعت‌ها.

بدرود اي ماه دست يافتن به آرزوها، اي ماه سرشار از اعمال شايسته بندگان خداوند.

بدرود اي يار و قريني كه چون باشي، قدرت پس جليل است و چون رخت بربندي، فراقت رنج افزا شود. اي مايه اميد ما كه دوريت براي ما بس دردناك است .

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او، ما از سپري شدن رمضان اندوهگينيم، تو ما را بر اندوه اين فراق پاداش خير ده و اين روز عيد و روز روزه گشادن را بر ما مبارك گردان . چنان كه روز عيد از شمار بهترين روزهايي باشد كه بر ما گذشته و عفو تو را به سوي ما آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدايا، گناهان آشكار و نهان ما را بيامرز.

بدرود اي همدم ما كه چون بيايي، شادماني و آرامش بر دل ما آري و چون بروي، رفتنت وحشت خيز است و تالم افزاي .

بدرود اي همسايه‌اي كه تا با ما بودي، دل‌هاي ما را رقت بود و گناهان ما را نقصان .

بدرود اي ياريگر ما كه در برابر شيطان ياريمان دادي و اي مصاحبي كه راه‌هاي نيكي و فضيلت را پيش پاي ما هموار ساختي .

بدرود كه آزادشدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسيارند، و چه نيكبخت است آن كه حرمت تو نگه داشت .

بدرود كه چه بسا گناهان كه از نامه عمل ما زدودي و چه بسا عيب‌ها كه پوشيده داشتي .

بدرود كه درنگ تو براي گنهكاران چه به درازا كشيد و هيبت تو در دل مومنان چه بسيار بود.

بدرود اي ماهي كه هيچ ماه ديگر را توان همسري با تو نيست .

بدرود اي ماهي كه تا تو بودي، امن و سلامت بود.

بدرود اي آن كه نه در مصاحبت تو كراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندي .

بدرود كه سرشار از بركات بر ما در آمدي و ما را از آلودگي‌هاي گناه شست و شو دادي .

بدرود كه به هنگام وداع از تو نه غباري به دل داريم و نه از روزه‌ات ملالتي در خاطر.

بدرود كه هنوز فرا نرسيده است از آمدنت شادمان بوديم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناك .

بدرود كه چه بدي‌ها كه با آمدنت از ما دور شد و چه خيرات كه ما را نصيب آمد.

بدرود تو را و آن شب قدر تو را كه از هزار ماه بهتر است .

بدرود كه ديروز كه در ميان ما بودي آزمند ماندنت بوديم و فردا كه از ميان ما خواهي رفت آتش اشتياق در دل ما شعله خواهد كشيد.

بدرود تو را و آن فضل و كرم تو را كه اينك از آن محروم مانده‌ايم . و بر آن بركات كه پيش از اين ما را داده بودي و اينك از كف داده‌ايم .

بار خدايا، ما آشناي اين ماهيم، ماهي كه ما را بدان شرف و منزلت دادي و به بركت نعمت و احسان خويش روزه داشتنش را توفيق دادي، در حالي كه مردمان شقي قدرش را نشناختند و با شوربختي خويش، از فضيلتش محروم ماندند.

اي خداوند، تو بودي كه ما را برگزيدي و به شناخت اين ماه توفيق عنايت كردي و به سنت آن راه نمودي . تو بودي كه ما را توفيق روزه داشتن و نمازگزاران ارزاني داشتي، هر چند ما قصور ورزيديم و اندكي از بسيار به جاي آورديم .

بار خدايا، حمد تو راست در حالي كه به بدكرداري خويش اقرار مي‌كنيم و به تبهكاري خويش معترفيم . براي رضاي توست اگر در اعماق دلمان پشيمان شده‌ايم و از سر صدق از تو پوزش مي‌طلبيم . پس در برابر قصوري كه در اين ماه در طاعت تو ورزيده‌ايم، ما را پاداشي ده كه به ياري آن بر فضيلت مرغوب دست يابيم و آن اندوخته‌هاي گوناگون را كه به آن مشتاق شده‌ايم بستانيم .

عذر تقصير ما را در اداي حق خود بپذير و عمر ما را تا رمضان ديگر دراز كن و چون به رمضان ديگر رسيديم، ياريمان ده تا آن سان كه سزاي خداوندي توست عبادتت كنيم و ما را به منزلتي رسان كه سزاوار طاعت توست و به چنان اعمال شايسته‌اي برگمار كه اداي حق تو را در اين رمضان و رمضان ديگر، بايسته باشد.

بار خدايا، در اين ماه اگر گناه كرده‌ايم، يا مرتكب آن شده‌ايم، يا به عمد خطايي از ما سر زده، يا از سر فراموشي ستمي بر خود واداشته‌ايم، يا پرده حرمت ديگري را دريده‌ايم، بار خدايا بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما در پرده اغماض فروپوش و ما را عفو كن و در برابر ديدگان شماتت كنندگان قرار مده و زبان طاعنان در حق ما دراز مگردان و ما را به رافت پايان نيافتني و فضل و كرم نقصان ناپذير خود به كاري برگمار كه خطاهايي را كه در اين ماه مرتكب شده‌ايم و تو آن نپسنديده‌اي، از ميان ببرد يا فرو پوشد.

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او، ما از سپري شدن رمضان اندوهگينيم، تو ما را بر اندوه اين فراق پاداش خير ده و اين روز عيد و روز روزه گشادن را بر ما مبارك گردان . چنان كه روز عيد از شمار بهترين روزهايي باشد كه بر ما گذشته و عفو تو را به سوي ما آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدايا، گناهان آشكار و نهان ما را بيامرز.

اي خداوند، با به پايان رسيدن اين ماه، ما را از لوث گناه پاك نماي و با رفتنش، از ورطه گناهان برهان و از نيكبخت‌ترين كساني قرار ده كه در آن به عبادت تو پرداخته‌اند و نصيبشان از همه بيشتر بوده و بيش از همه از آن بهره يافته‌اند.
بدرود اي گرامي‌ترين اوقاتي كه ما را مصاحب و يار بودي، اي بهترين ماه در همه روزها و ساعت‌ها.

بار خدايا، اگر كسي از بندگان تو، حق اين ماه را آن چنان كه شايسته اوست رعايت كرده و حرمتش نگه داشته و وظايف خود و احكام آن را به جاي آورده و از گناهان پرهيز كرده و به تو تقرب جسته، آن سان كه خشنودي تو نصيبش شده و رحمت تو بر او روي نهاده، اي خداوند، همانند مزدي كه او را مي‌دهي، از خزانه بي‌نيازيت به ما نيز ارزاني دار و چند برابر آن از فضل خود عطا فرماي، كه خزاين فضل تو را نقصان نيست، بلكه همواره در افزايش است، و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخششي گواراست .

بار خدايا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و براي ما مزدي بنويس چونان مزد كسي كه اين ماه را تا روز قيامت روزه داشته و تو را عبادت كرده است .

اي خداوند، ما در اين روز فطر، روز عيد و شادماني مومنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد يكديگر، از هر گناه كه مرتكب شده‌ايم و از هر كار زشت كه زين پيش از ما سر زده، و از هر خيال بد كه در دل خود پنهان داشته‌ايم، توبه مي‌كنيم؛ توبه كسي كه در حال خيال بازگشتنش به گناه نيست و بار ديگر به گناه بازنگردد، توبه‌اي كه بي بازگشت، عاري از هرگونه شك و ريب . بار خدايا، چنين توبه‌اي را از ما بپذير و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان .

اي خداوند، روزي ما ساز خوف از عقاب جهنم را و شوق به نعيم بهشت را، تا لذت آنچه را كه از تو خواسته‌ايم دريابيم .

اي خداوند، ما را در شمار توبه كنندگاني درآور كه محبت خود را به آنان ارزاني داشته‌اي و پذيرفته‌اي كه به طاعت تو باز گردند، اي دادگرترين دادگران .

اي خداوند، از پدران و مادران و همكيشان ما، آنان كه ديده از جهان بسته‌اند و آنان كه هنوز جام مرگ ننوشيده‌اند، درگذر.

بار خدايا، بر محمد پيامبر ما و خاندان او درود بفرست . همچنان كه بر ملائكه مقربين خود درود فرستاده‌اي . و بر او و خاندانش درود بفرست، آن سان كه بر پيامبران مرسل خود درود فرستاده‌اي، و درود بفرست بر او و خاندانش،آن سان كه بندگان صالح خود را درود فرستاده‌اي،درودي برتر از درود آنها، اي پروردگار جهانيان .

درودي كه بركت آن به ما رسد و سود آن نصيب ما گردد و سبب استجابت دعاي ما شود، كه تو كريم تر كسي هستي كه بدو رغبت توان يافت و كارسازترين كسي هستي كه بدو توكل توان كرد و تو خود بخشنده‌ترين كسان به سائلان درگاه خود هستي و انت علي كل شي قدير.

بدرود اي بزرگترين ماه خداوند، اي عيد اولياي خدا!

بدرود اي گرامي‌ترين اوقاتي كه ما را مصاحب و يار بودي، اي بهترين ماه در همه روزها و ساعت‌ها.

بدرود اي ماه دست يافتن به آرزوها، اي ماه سرشار از اعمال شايسته بندگان خداوند.

بدرود اي همدم ما كه چون بيايي، شادماني و آرامش بر دل ما آري و چون بروي، رفتنت وحشت خيز است و تالم افزاي.

بدرود كه چه بسا گناهان كه از نامه عمل ما زدودي و چه بسا عيب‌ها كه پوشيده داشتي.

بدرود كه درنگ تو براي گنهكاران چه به درازا كشيد و هيبت تو در دل مومنان چه بسيار بود.

بدرود اي ماهي كه هيچ ماه ديگر را توان همسري با تو نيست.

----------------------------------------------------------------------------

ذكر روزهاي هفته
بارها گفت محمد که علی جان من است هم به جان علی و جان محمد صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
اهدا می کنیم به ارواح ملکوتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، ائمه اطهار علیهم السلام ، همه شهدا از صدر اسلام تا کنون ، امام شهدا و جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف
ختم قرآن,ختم صلوات,پیامبر,ائمه اطهار,سفر حج,مسابقه,حدیث,قران فارسي,قرآن کريم,قرآن مجيد,قرآن عربي,ترجمه قرآن,جستجوی قرآن,quran,iran,koran,islam,god وب سایت ختم قرآن مجید جستجوگر قرآن به سه زبان فارسي عربي و انگليسي تلاوت قرآن ترجمه هاي مختلف قرآن ختم صلوات مسابقه
 

وب سایت ختم صلواتsep
گزارش قرائت بر اساس کد کاربری
sep
آیا می دانید که؟!
sep
تالار گفتمان قرآنی تالار گفتمان قرآنی
نظرات شما نظرات شما
دست های شما ، کارهای بزرگ دست های شما ، کارهای بزرگ
درخواست التماس دعا درخواست التماس دعا
مسابقات مسابقات
sep
عید فطر در قرآن

بدرود ای بزرگترین ماه خدا

حقیقت شب قدر

جایگاه و اهمیت شب قدر

ماه مبارک رمضان

روزه از نظر قرآن

زندگی حضرت مهدی علیه السلام

اوضاع مردم در آخرالزمان

زندگی امام حسین علیه السلام

بعثت پیامبر

بعثت از نگاه اهل بيت علیهم السلام

نگاهی به احادیث بعثت

sep
نیت نامه وب سایت ختم قرآن مجید

۞ هوالعالم ۞

خداوندا از اينکه لياقت قرائت معجزه ات قرآن را يافته ام تو را شکر مي گويم و ثواب آن را نثار ارواح ملکوتي رسول اکرم صلي الله عليه و آله ، اولیا ، اوصیا ، صالحين ، والدين و بستگانم نموده و به برکت اين آيات روح بخش سلامتي منجي عالم بشريت را خواستار و به نیابت خود و دیگر اعضا و یاران قرآنی توفیق ختم قرآن را از درگاهت مسئلت دارم.

sep
سخن هفته

شب زنده داری

امام رضا عليه السلام:
امير المؤمنين عليه السلام سه شب را نمى‏خوابيد:
شب بيست و سوم ماه رمضان، شب عيد فطر و شب نيمه ماه شعبان؛ در اين شبها، روزيها تقسيم و مدّت عمر و هر آنچه در آن سال رخ خواهد داد، تعيين مى‏شود.
منتخب ميزان الحکمه

sep
برندگان مسابقات وب سایت ختم قرآن مجید
مسابقه شماره 47
رامینا رضایی


مسابقه شماره 46
سيد مسعود حسيني - اراک
زهرا حسن زاده - تهران


مسابقه شماره 45
مرتضی بابازاده - تهران


مسابقه شماره 44
مليحه اخباري - تهران


مسابقه شماره 43
طاهره نيکبخت - تهران


مسابقه شماره 42
علي محفوظي - مشهد


مسابقه شماره 41
خدیجه نقیان -


مسابقه شماره 40
زينت صفوي - تهران


مسابقه شماره 39
حبيب الله صالحي زارعي - کاشان


مسابقه شماره 38
مریم کلوندی - تهران


مسابقه شماره 37
علي بوجار - کاشان


مسابقه شماره 36
مریم پورشکیب - کرمان


مسابقه شماره 35
مجتبي شعبان زاده - اراک


مسابقه شماره 34
سعید حسین عسگری - اهواز


مسابقه شماره 33
مریم نوروزی - شهرضا


مسابقه شماره 32
یاسمن خانی - اصفهان


مسابقه شماره 31
الهام صادقی - تهران


مسابقه شماره 30
حميده هما غلام حسين نژاد - کرمان


مسابقه شماره 29
عفت رمضانی - تهران


مسابقه شماره 28
پروانه یوسفی - اصفهان


مسابقه شماره 27
اکرم سعیدی - قم


مسابقه شماره 26
اعظم سهراب نژاد - اراک


مسابقه شماره 25
محمد حسن غیوری - نهبندان


مسابقه شماره 24
مریم ذبیحی - تهران


مسابقه شماره 23
سیما اسماعیلی - تهران


مسابقه شماره 22
محمد خلیلی - خوزستان


مسابقه شماره 21
احسان خوشبخت - اراک


مسابقه شماره 20
محمدجواد افشاري نژاد - مشهد


مسابقه شماره 19
محمد رضا ميرزاييان - میبد


مسابقه شماره 18
حامد حامدی - اراک


مسابقه شماره 17
مرضیه مهدوی - تهران


مسابقه شماره 16
فایزه موسوی - قم


مسابقه شماره 15
رسول گل محمدی - تهران


مسابقه شماره 14
هاله ممدوح - تهران


مسابقه شماره 13
امیر کربلایی - لواسان


مسابقه شماره 12
نجمه ربانی - کرج


مسابقه شماره 11
زهرا زحمتکش - تهران


مسابقه شماره 10
رقيه حجتي - تهران


مسابقه شماره 9
سرنجل براتی - فارس


مسابقه شماره 8
مرجان ايلکاء - تهران


مسابقه شماره 7
سید تقی موسوی اصل - قم


مسابقه شماره 6
اکبر نوشادی - استان فارس


مسابقه شماره 5
اعظم سلمانی - مینو دشت


مسابقه شماره 4
زهره بشيري - تهران


مسابقه شماره 3
اکرم اسماعيليان - تهران


مسابقه شماره 2
مهديه اعظمي طامه - نطنز
علي صابرپور - بروجرد


مسابقه شماره 1
مهدی کمالوندی - اندونزی
فاطمه رسایی نژاد - شیراز
سمیرا عیسی زاده - خرم آباد
زیبا امیر یار احمدی - تهران
حسین شریفی - اهواز

sep

www.ghorany.com